Instagram

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, którą zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz § 25 ust. 3 Statutu Gminy – na wniosek Burmistrza Szydłowca, zwołuje przewodniczący Rady Miejskiej, w dniu 21 kwietnia 2017 r. /piątek/ o godz. 10.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, ul. Sowińskiego 2 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie obrad.

2) Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec 2016 – 2023;

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2017 – 2030;

c) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2017;

d) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2017;

e) w sprawie uzyskania zgody Rady Miejskiej w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia 50% oraz odroczenia terminu zapłaty kosztów procesowych zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie I Wydział Cywilny w kwocie 12207,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście siedem złotych 00/100);

f) w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej;

g) w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

h) w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sadku;

i) w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury oraz zmiany uchwały Nr 3/II/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu.

3) Zamknięcie obrad. 

Przed dodaniem komentarza zapoznaj się z REGULAMINEM, naruszenie któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować konsekwencje prawne, dlatego czasem warto się powstrzymać, www.naszszydlowiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Administrator portalu Nasz Szydłowiec zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy, które naruszają zasady Regulaminu.

Facebook

TwitterTagi

Instagram

© 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone przez www.naszszydlowiec.pl

Oferta reklamowa